Apr 25, 2010

Theotokatou Thalia, Thessaloniki - Greece